ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

hatályos: 2018. január 1. napjától visszavonásig.

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BCP Magyarország Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.cegcontrol.hu weboldalán keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályait, a szerződő felek (a továbbiakban: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. A szolgáltatások igénybevételének feltétele a felek közötti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötése a jelen ÁSZF-ben meghatározott formában.

1. Értelmező rendelkezések

Szolgáltató: BCP Magyarország Kft. (Cg.01-09-206512, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, székhely: 1095 Budapest, Mester utca 61. fszt. 3., adószám: 25291096-2-43, képviselő: Kornis Bence Soma ügyvezető)

Ügyfél: Az a fogyasztónak nem minősülő (a szolgáltatásokat gazdasági tevékenysége körében igénybe vevő) személy, aki a Szolgáltató valamely szolgáltatását ingyenesen, vagy ellenérték fejében igénybe veszi, illetve a Szolgáltató valamely termékét ingyenesen, tesztelés céljából, vagy díjazás ellenében használja.

Weboldal: www.cegcontrol.hu

Megrendelőlap: A megrendelőlap tartalmazza az Ügyfél adatait, a megrendelt szolgáltatásokat, az Ügyfél által fizetendő díjakat, a szerződés időtartamát és a felek egyéb megállapodását.

Termékleírás: A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások részletes ismertetését tartalmazó dokumentum.

Szerződés: Az ügyfél és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, mely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére irányul.

Szolgáltatási díj: Az Ügyfél által a szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő díj.

Szolgáltatás: A Szolgáltató által egy vagy több termék használatának biztosítása az Ügyfél részére. Ilyen szolgáltatások különösen az alábbiak:

Adatbázis: A Szolgáltató által kezelt adatok, információk vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez a szolgáltatás igénybevétele során számítástechnikai eszközökkel, vagy bármely más módon egyedileg hozzá lehet férni.

2. A szerződés hatálya

2.1. A szerződés a felek eltérő megállapodása hiányában a szerződés megkötésétől számított határozatlan időre jön létre éves elszámolás mellett.

2.2. A szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások teljesítési helye Magyarország, a felek jogviszonyában a magyar jog rendelkezései alkalmazandók.

3. A szerződéskötés menete, egyedi megállapodások

3.1. A szerződés megkötésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

A fenti esetekben a nyilatkozó természetes személy megrendelő nyilatkozatának megtételével felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megrendelőlapon ügyfélként megadott vállalkozás képviselője, vagy a megrendelés megtételére a vállalkozás képviselőjétől kellő felhatalmazással rendelkezik.

3.2. A nyomtatott megrendelőlapot ügyfél annak cégszerű aláírását követően postán vagy e-mailben juttathatja el a Szolgáltatóhoz. A szerződés az aláírást követően jön létre.

3.3. Telefonon történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet az alábbiakról:

Az ügyfél által közölt „igen, megrendelem” vagy egyéb a szerződés megkötésére utaló egyértelmű kijelentéssel a szerződés a telefonos szerződéskötés napján létrejön.

A telefonos úton létrejött szerződéskötést követően a Szolgáltató e-mailen, postai úton, vagy futárral küldi meg a szerződést az ügyfél részére, a díjbekérő számlával egyidejűleg. A szerződés szerinti ellenérték megfizetését követő 8 napon belül a Szolgáltató postai úton megküldi az ügyfél részére az eredeti számlát, illetve az ügyfél választása szerint az elektronikus számlát, e-mail útján.

4. A szolgáltatás igénybevétele

4.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak, a megrendelőlapon meghatározott feltételek és a termékleírás rendelkezései szerint vállalja a szolgáltatás folyamatos nyújtását, üzemeltetését.

4.2. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver- és szoftver konfiguráció, valamint az online szolgáltatás igénybevételéhez szükséges internet hozzáférés biztosítása az ügyfél feladata.

4.3. A online szolgáltatás a hét minden napján folyamatosan elérhető 90%-os rendelkezésre állás mellett. A szolgáltató az online hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt átmenetileg – a szükséges időre – korlátozhatja. Szünetel az online szolgáltatás akkor is, ha átmenetileg műszaki okok miatt akadályba ütközik. Amennyiben a karbantartás előrelátható, a Szolgáltató az ügyfelet az online szolgáltatás szüneteléséről előzetesen tájékoztatja az érintett szolgáltatás weboldalán.

4.4. A Szolgáltató az ügyfél által felhasználói tevékenységeket a saját rendszerében naplózza. A napló tartalmazza többek között, de nem kizárólag az ügyfél felhasználói azonosító adatait, a felhasználó számítógépének IP címét, a felhasználás időpontját, valamint a felhasználói tevékenységet. A Szolgáltató naplózza továbbá az ügyfél felhasználói tevékenysége során megtekintett cégek nevét, és a kattintások számát. Ezen adatok összesített formában tárolt statisztikai információk, a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A Szolgáltató a napló ügyfélre vonatkozó részleteit harmadik személynek nem adja át, a napló tartalmát kizárólag saját elemzési céljaira, a felhasználói élmény javítására, valamint az esetleges ügyfél általi szerződésszegés bizonyítására használhatja fel, figyelemmel az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakra.

4.5. A szolgáltatások weboldalon történő igénybe vételére vonatkozó további használati feltételeket a Szolgáltató weboldal használatának feltételei tartalmazza, amelyeket az ügyfél köteles betartani.

5. A felek jogai és kötelezettségei

5.1. Az ügyfél a megrendelőlapon megjelölt szolgáltatásokat a Szolgáltató által meghatározott feltételekkel, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek között, kizárólag saját felhasználásra, az alábbi célokra jogosult igénybe venni: hitelezési, kockázat elbírálási, partner ellenőrzési, beszerzési, értékesítési, marketing vagy más üzleti döntések meghozatala. Új szolgáltatás igénybe vételéhez az ügyfélnek új megrendelőlapot kell kitöltenie és aláírnia, vagy a szerződést telefonos ügyfélszolgálattal vagy a weboldalon keresztül megkötnie.

5.2. Az ügyfél az üzleti információt a felek eltérő megállapodása vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére sem díjazás ellenében, sem ingyenesen nem adhatja tovább, ahhoz hozzáférést nem adhat, a szolgáltatást mások részére történő tanácsadás nyújtásához vagy ajánlásokhoz nem használhatja. Jogosulatlan harmadik személynek minősül az ügyfél bármely leányvállalata, fióktelepe, telephelye, illetve egyéb szervezeti egysége, érdekeltsége is.

5.3. Ügyfél kizárólag a hivatalos forrásokban fel nem lelhető, általa megadott, nem nyilvános adatok vonatkozásában tilthatja meg, hogy azok a Szolgáltató adatbázisában szerepeljenek.

5.4. Ügyfél köteles az adataiban, felhasználói adataiban bekövetkező változást 15 napon belül a Szolgáltatónál írásban bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó károkért a Szolgáltató nem felel.

5.5. Ügyfél a szerződés megkötésével hozzájárul nevének a Szolgáltató által referenciaként történő felhasználásához, ideértve a cég nevének, márkajelzésének, logójának a feltüntetését is. Amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy a Szolgáltató a nevét felhasználja referenciaként, vagy ha ahhoz külön kifejezett hozzájáruló nyilatkozatra van szükség, az ügyfél a Szolgáltató elérhetőségére küldött levélben jelezheti, ilyen jelzés hiányában a Szolgáltató úgy tekinti, hogy az ügyfél a referenciaként történő feltüntetéshez hozzájárult.

5.6. A felek egymás közötti kapcsolattartása elsősorban e-mail útján történik, kivéve ahol a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik. A Szolgáltató részére küldendő nyilatkozatokat az ügyfél az alábbi e-mail címre küldheti meg: info@bcp.hu. Az e-mailben küldött értesítések, visszaigazolások, cégszerű aláírás nélkül jutnak el a Felekhez, amelyet a felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.

5.7. Az ügyfél köteles arról gondoskodni, hogy informatikai rendszere, illetve alkalmazotti háttere alkalmas legyen arra, hogy az általa a megrendeléskor megadott e-mail címre megküldött e-mail üzenetek kézbesítésének ne legyen akadálya. Amennyiben a Szolgáltató igazolja, hogy az ügyfél részére az üzenetet az által megadott e-mail címre megküldte, az ügyfél nem hivatkozhat arra, hogy azt nem kapta meg.

5.8. Szerződési feltételek

5.8.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglaltak a Szolgáltató www.cegcontrol.hu weboldalán található ÁSZF rendelkezéseivel együtt alkalmazandók. A Megrendelő a jelen szolgáltatási szerződés megkötésével akként nyilatkozik, hogy megismerte a ÁSZF-ben foglaltakat, valamint azt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

5.8.2. A Megrendelő által megrendelt csomagban található szolgáltatások jogilag oszthatatlannak minősülnek, a szolgáltatási szerződésből eredő jogosultságait a Megrendelő harmadik személyre nem ruházhatja át.

5.8.3. A szerződő felek a jelen szolgáltatási szerződést a szerződésben meghatározott időtartamra kötik. A szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a szerződés az előfizetési időszak lejártával minden további jognyilatkozat megtétele nélkül automatikusan meghosszabbodik további 1 éves időtartamra változatlan tartalommal. Kivételt képez a fenti rendelkezések alól, amennyiben a Megrendelő az előfizetési időszak lejártát megelőző legkésőbb 15 nappal a szerződés megszüntetését kezdeményezi írásban.

5.8.4. A Megrendelő jelen szerződés megkötésével egyidejűleg kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a szolgáltatás nyújtását haladéktalanul kezdje meg. A felek rögzítik, hogy a Szolgáltató teljesítésével a szerződés teljesedésbe ment, ezért a szerződéskötést megelőző eredeti állapot már nem állítható helyre, mely alapján az előfizetési időszak lejártát megelőzően elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt. A Megrendelő jelen szerződés megkötésével tudomásul veszi azt, hogy a szolgáltatás teljesítésével az elállási jogát elveszti.

5.8.5. A szerződő felek rögzítik, hogy az éves előfizetési díjat a Megrendelő egy összegben, előre köteles megfizetni készpénzben vagy átutalással.

5.8.6. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szolgáltatási szerződést elolvasta és megértette, különösen az előfizetési időszakra, valamint a szerződés időtartamára és az elállási jog kizárására vonatkozó, valamint a szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket, és a szerződés mindenben megfelel az ügyleti akaratának.

5.8.7. A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem meghatározott kérdések tekintetében egyebekben az ÁSZF, valamint a hatályos Ptk. és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

6. A szolgáltatás díja

6.1. Szolgáltatási díj: Az ügyfél az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételéért éves szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díjakat a megrendelőlap vagy a termékleírás tartalmazza.

6.2. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat a mindenkori éves infláció mértékével - a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján - az elszámolási időszak kezdetekor emelni. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatási díj egyoldalú módosítására.

6.3. Tesztverzió használata során, ingyenesen használható szolgáltatások igénybe vétele esetén az ügyfél szolgáltatási díj fizetésére nem köteles.

6.4. Fordulónap: a szerződésben vagy a megrendelőlapon meghatározott éves elszámolási időszak vége, amely határozatlan időre kötött szerződés esetén a szerződéskötést követő 10. naptól számított egy naptári év utolsó napja. A felek ettől eltérően is megállapodhatnak.

6.5. A felek eltérő megállapodása hiányában a szolgáltatási díj szerződéskötéskor vagy fordulónapon, évente előre fizetendő. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató csak a számla kiegyenlítését követően köteles az adott szolgáltatás nyújtását megkezdeni, illetve folyamatos szolgáltatás esetén jogosult a szolgáltatást a számla kiegyenlítéséig felfüggeszteni.

6.6. A számlát a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg az ügyfél által e célra külön megadott e-mail címére. Az ügyfél a szerződés megkötésével hozzájárul az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti elektronikus számlázáshoz. Az ügyfél az ettől eltérő - papír alapú - számlázási igényét a szolgáltatás megrendelésekor illetve a fordulónap előtt legalább 15 nappal előre írásban jelezheti a Szolgáltatónál.

6.7. Ügyfél a számlával kapcsolatban a számla esedékességének napjáig terjesztheti elő kifogását. Ebben az esetben a fizetési határidő a kifogás elbírálásáig meghosszabbodik. Alaptalan kifogás esetén a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató késedelmi kamatot számíthat fel.

7. Fizetési késedelem

7.1. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a Ptk. vállalkozások közötti szerződés esetén irányadó késedelmi kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek (Ptk. 6:155.§) megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a Szolgáltató részére.

7.2. Amennyiben az ügyfél által a Szolgáltatónak teljesített fizetés nem fedezi a lejárt és esedékes szolgáltatási díjat, úgy a Szolgáltató azt az alábbi sorrend szerint számolja el: (1) régebben lejárt tartozás, (2) azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított, (3) egyenlő mértékben biztosított követelések közül a kötelezettre terhesebb tartozás.

7.3. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat összegén felül a Szolgáltató jogosult a követelése behajtásával kapcsolatosa költségei fedezésére 40 eurónak az MNB késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza középárfolyama szerint meghatározott forintösszeg érvényesítésére. Ennek teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezménye alól, a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

7.4. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást vagy annak használatát felfüggeszteni mindaddig, amíg az ügyfél az esedékes szolgáltatási díjat maradéktalanul ki nem egyenlítette. Amennyiben az ügyfél a fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás használatának korlátozásán túl jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására és a követelés egyéb peres úton való érvényesítésére, vagy felszámolási eljárás megindítására. Amennyiben az ügyfél a szolgáltatási díjat később kiegyenlíti, a szolgáltatás használatára akkor is csak az eredeti szerződéses fordulónapig jogosult.

8. Titoktartási kötelezettség, üzleti titok

8.1. A feleket a szolgáltatás igénybe vétele során tudomásukra jutott információ kapcsán kölcsönös titoktartási kötelezettség terheli, kivéve ha valamelyik fél jogszabályi rendelkezés alapján lenne köteles adatszolgáltatásra. E kötelezettség ügyfél részéről történő megsértése esetén, amennyiben ebből eredően harmadik személy a Szolgáltatóval szemben kártérítés, sérelemdíj megfizetése iránti vagy egyéb fizetési igénnyel lép fel, ügyfél köteles a Szolgáltatót az első erre vonatkozó felhívásban megjelölt határidőn belül kártalanítani.

8.2. A szerződő felek rögzítik, hogy az ügyfél nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Az ügyfél köteles a szerződés hatálya alatt tudomására jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a szerződés hatálya alatt jutott a tudomására és amelynek közlése a Szolgáltatóra hátrányos következményekkel járhat.

8.3. Az üzleti titok körébe tartozik minden olyan fontos tény, információ, adat és megoldás, amelynek titokban maradásához a Szolgáltatónak méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok különösen: belső gazdasági adatok, stratégiai tervek, műszaki eljárások, gyártási módok, forgalmazási tervek, know-how, adatbázis kezelési technológia, adatgyűjtési eljárás, közzétételi módozatok.

9. Szerződésszegés, a felelősség korlátozása, szolgáltatás felfüggesztése, kötbér

9.1. A Szolgáltató a Ptk. keretein belül korlátozza a felelősségét az alábbiak szerint:

9.2. Az üzleti információ forrásáról és feldolgozás módjáról a Szolgáltató nem köteles tájékoztatást vagy adatot átadni az ügyfél részére.

9.3. Az ügyfél szavatosságot vállal és felel

9.4. Amennyiben feltételezhető, hogy ügyfél a szolgáltatást nem szerződésszerűen használja, vagy a lekért adatbázist jogosulatlan harmadik személynek továbbadta, közzétette, vagy ahhoz bármilyen módon hozzáférést biztosított, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást haladéktalanul felfüggeszteni. Amennyiben az ügyfél jelen pont szerinti szerződésszegése nem nyer bizonyítást, a Szolgáltató köteles a szolgáltatást aktiválni, és a szerződés időtartama az ügyfél választása szerint a kieső idővel meghosszabbodik, vagy az ügyfél arányos díj-visszatérítésre jogosult. Az ügyfél az ügy tisztázása érdekében köteles a Szolgáltatóval együttműködni. Amennyiben az ügyfél ennek során nem működik együtt, vagy a szerződésszegő magatartása beigazolódik, ez súlyos szerződésszegésnek minősül.

9.5. Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén, így különösen, ha az ügyfél a weboldal használatának feltételeit, valamint az ÁSZF-ben foglaltakat megszegi, köteles a megrendelt szolgáltatások után fizetendő szolgáltatási díjak egy évi összegének tízszeresének megfelelő mértékű kötbért fizetni a Szolgáltató részére. Ügyfél köteles a kötbéren felüli kár megtérítésére is.

9.6. Ügyfél kifejezetten lemond arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a közöttük létrejött jogügylettel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A szolgáltató vezető tisztségviselői erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül jogosultak hivatkozni.

9.7. A Szolgáltató felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy amennyiben az ügyfél képviseletében eljáró képviselő a képviseleti jogát túllépte, illetve azzal nem rendelkezett (álképviselet), úgy a rosszhiszemű álképviselő a Ptk. 6:14.§ alapján a Szolgáltató teljes kárát köteles megtéríteni. A szerződő felek jogviszonyukban alkalmazni rendelik a Ptk. 6:540.§-a alapján az alkalmazott és a jogi személy tagja által okozott károkért való felelősség rendelkezéseit is, mely alapján az ügyfél alkalmazottja, illetve a jogi személy tagja által okozott kárért a munkáltató, illetve a jogi személy felelős, valamint az alkalmazott és a tag egyetemlegesen felel a munkáltatóval és a jogi személlyel, ha a kárt szándékosan okozta.

10. Vis maior

10.1. Vis maior esetén (pl.: természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás szünetelése), valamint ha a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból nem képes teljesíteni (pl.: hivatalos adatszolgáltatás hiánya, hibája), illetve ha ilyen esemény bekövetkezése várható, a Felek kötelesek egymás haladéktalanul írásban értesíteni, megnevezve az eseményt, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

10.2. Amennyiben ilyen esemény több mint 1 hónapig fennáll és emiatt a szerződés nem teljesíthető, a Felek kötelesek megállapodni a szerződés szükséges módosításáról. Amennyiben e tárgyalások két héten belül nem vezetnek eredményre, bármelyik fél jogosult a szerződéstől elállni.

11. A szerződés módosítása

11.1. A Szolgáltató jogosult a szerződést (illetve az annak részét képező jelen ÁSZF-et, Megrendelőlapot, Termékleírást vagy a Szolgáltatások díjait) egyoldalúan módosítani.

11.2. Jelen ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a hatályba lépését megelőző legalább 30 nappal a www.cegcontrol.hu weboldalon elhelyezett tájékoztatással és e-mailben értesíti az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél a módosítással kapcsolatosan az értesítésben megjelölt hatályba lépés napjáig nem nyilatkozik, úgy a Felek ezt az ÁSZF módosítás elfogadására irányadó jognyilatkozatként értékelik.

12. A szerződés megszűnése

12.1. A szerződés a szolgáltatási időszak végére a fordulónapot megelőző 15 nappal, írásban mondható fel. Felmondás esetén a szerződés az elszámolási időszak végével, a fordulónapon megszűnik. A felmondást postai úton vagy e-mailben a Szolgáltató székhelyére kell eljuttatni.

12.2. Amennyiben ügyfél a felmondási határidőt elmulasztja, a Szerződés meghosszabbodik és köteles a következő elszámolási időszakra esedékes éves díjat megfizetni.

12.3. A határozott idejű szerződés a szerződéses időtartam vége előtt nem mondható fel.

12.4. Bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja a szerződést, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel. A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen, ha

13. Adatkezelés

13.1. A Szolgáltató az Ügyféllel kötött szerződés hatálya alatt birtokába jutott személyes és egyéb adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

13.2. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a Szolgáltató weboldalán érhető el.

13.3. A Szolgáltató a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ban foglalt rendelkezések alapján jogosult az ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet kezelni, továbbá a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatkezelés során a Szolgáltató csak a szükséges mértékben és ideig végez adatkezelést. Az adatkezelés célja a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek körének tisztázása, a jogviszony létrejöttének kérdései, valamint a szerződésből eredő követelések meghatározása a felek közötti esetleges jogvita során. A jelen pontban megjelölt adatkezeléshez az ügyfél az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A szerződő felek tudomásul veszik azt, hogy a Szolgáltató által kezelt adatok az Ügyfél hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára, kivéve, ha törvény eltérően rendelkezik.

14. Elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályok

A 2001. évi CVIII. törvény rendelkezik az elektronikus hirdetésre vonatkozó szabályokról. Ilyenek lesznek a weboldalon? szükséges rendelkezünk róla?

15. Panaszkezelés

15.1. Hibás teljesítés vagy a Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén az Ügyfél 8 napon belül panaszt terjeszthet elő írásban a Szolgáltatónál.

15.2. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül köteles kivizsgálni és annak eredményéről az Ügyfelet írásban értesíteni.

16. Engedményezés, átruházás kizárása

16.1. Az ügyfél nem jogosult a szerződésből eredő jogosultságait vagy kötelezettségeit, illetve esetleges követeléseit engedményezni, illetve átruházni.

16.2. A fentiekben foglaltak nem érintik a Szolgáltató azon jogát, hogy a szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezze, vagy átruházza. Ilyen jellegű engedményezés esetén a hatályos Ptk. szabályi szerint köteles a Szolgáltató eljárni.

17. Szerzői jogok

17.1. A Szolgáltató weboldalán szereplő adatbázis szerzői jogi védelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 60/A.§. alapján.

17.2. A Szolgáltató által megalkotott adatbázis, mint önálló mű a Szolgáltató előzetes irásbeli hozzájárulása és írásbeli felhasználási szerződés nélkül nem használható fel.

17.3. Amennyiben a Szolgáltató szerzői jogát az Ügyfél, vagy harmadik személy megsérti, akkor a szerzői jogról szóló törvény, valamint a Ptk. szerinti jogkövetkezmények alkalmazandók.

18. Vegyes rendelkezések

18.1. A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a Felek közötti egyedi, írásbeli megállapodás vagy a Megrendelőlap eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

18.2. Jelen ÁSZF a Szolgáltató weboldalán elérhető és térítésmentesen letölthető

18.3. A weboldalon található információkon alapuló döntésekért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

18.4. Abban az esetben, ha az ÁSZF és a felek egyedi megállapodása, vagy a megrendelőlapon foglaltak egymásnak ellentmondóak, vagy együtt nem alkalmazhatóak, a felek egyedi megállapodása, illetve a megrendelőlapon foglaltak az irányadók.

18.5. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek, vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy ez a tény nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. A felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az érintett rendelkezést a felek gazdasági céljainak megfelelő végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.

18.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Hibás felhasználónév vagy jelszó!